توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  در والیبال به پاس با قوس و ارتفاع زیاد چه میگویند

  دسته بندی :
  1. نکس 98
  2. مطالب سایت
  3385بازدید

  در والیبال به پاس با قوس و ارتفاع زیاد چه میگویند را از سایت نکس 98 دریافت کنید.

  sport

  �������� ���� �������

  ��� ( ACE ) : ������ �� ���� ����� ��� ����� ������ ��� �� ��� Ȑ���� �� ���� ���� ��� � �� ������ �� ��� ����.

  ������ ( AERIALS ): ���� ��� ���� ���� ��� ��� �� ����.

  ����: �� ��� ���� ���� �� �� �� ��� � ����� ��� ���� �� ���.

  �����: �� �� ������� �� ����� �� ��ϡ ����� �� ��� � �� �� ���� ���� �� �� �� ���� ����� �� ����� ����� ���� �� ���.

  ���� ����: ����� �� ��� �� ���� ����� �� �� ���� ��� ����� �� �����.

  �� ����: ��� ��� ����� ��� � ۳ ��� �� �� ����� ����.

  ����� ����: ������ ��� �� ��� ���� �� �� ������ ���� ��� ����� �� �� ������� �� ���.

  ����� ��� ����: ����� ��� �� ���� ( �� �� ��� ) � �� ������ ���� �� ����.

  ����� ��� �� ����� ��� ���� : ������ �� ���� ������ ��� ��� �� ���.

  ��� ���� �� ���: ���� �� ���� ����� �� ����� �� �� ������� �� ��� �� �� ���� ����� � ���� �� ���.

  �������� ����� ���: �� �� �� �� ������ ����� ۱�۶�۵ �� �� ����� ��� ���� �������.

  ���� �����: ��������� �� �� ���� ���� ��� ���� ��� �� �� �� ���� ���� ���� �� ���� �� ����.

  �� ������ ���� ( BASE � LINE ) : �� ����� ��� �� ۹ ��� �� �� ����� ����. ����� �� ����� �� ���� ���� ��� ��� �� ���� Ȑ����.

  ���� ( COVER ): ��� ����� �� ����� �� �� ���� �� �� ���� ��� �� ���� ������� ���. ��� ��� ��� �� �������� ��� ���� ����� ���� ���� �� ������� ������ ���� ���� ������� �� �������� ��� ���� ����� ����� �� ���� �����.

  �� ����: ��� �� ��� �� ���� ����ϡ ���� �� ����� ��� �����ҡ ��� ��� ����ӡ ����� ��� ���� ���� ���� �� ���� ���� �������.

  ��� ����: ( DEEPSET ): ���� �� �� ��� ����� ����� ����.

  ������ ������: �� �� �� �������� ��� �� ���� �� ������.

  ���� ( KILL ): ��� �� �� ���� �� ���� ��� ����� ��� ��� � ���� ���� �� �ѐ������ �� ������.

  ��� ��� (LOBPASS) : ��� �� ��� � ������ ���� �� ����.

  ��: �� ��� ���� �� ��� �� �� ��� ���� ���� ���� ����. ǐ� �� �� ���� ��� ����� ���� ��� ��� ���� � ���� ����� ���� �� ���.

  ���� ���: ���� �� ��� ����� ��� ��� �� ���� �� ����� �� ��� ����� ����� ����.

  �� �����: ǐ� �� �� ���� ����� ��� �� �� ���� ����� ���� ������ ��� ��� ������ � �� ���� ����� ��� �� ��� ����� ���� �� ���.

  ���� ( RALLY ): �� ���� ���� ����� �� ���� �� �� �� ����� �� ���.

  ���� ( ROTATION): ���� �� ����� ��� �� � ��� ���� ����� �� ���� �� �� �� �������� �� �� ����� �� ��� ����� ��� ���� ��� ��� �� ��� ����.

  ���� ���� �� ( SCOOP ): ���� ���� �� �� ��� �� ����� ���.

  ���� ���� ��� ( SCREEN ): �� ��� ��� ������ �� ���� ��� ����� ����� ���� ������ �� ��� ��� ��� ����� �� ���� ����� ��� ����� �� ����.

  �� ( SET ): �� ���� ۲۵ �� ۱۶ ������� �� ��� ���� ���� �� ������ �� ����.

  ����� ( SPIKE ): ��� �� �� ���� �� ����� ��� ��� �� ��� ���� ��� ����� ������. �������� ����� �� ��� �� �� ����� �� �� ������ ����� �����. ��� �������� ����� ��� ���� ���� �� ���� ����� ���� ����� ��� ��� �� �� ��� ���� ����� ����� ��� �������� �� �� ����� �� ��� ���� ����.

  ���� ��� ( TIME OUT ): ����� �� �� ���� ����� �� �� ����� �� ���� � ���� �� �������� ��� ���� �� ���. �� ���� ��� ���� �� ��� �� �� ��� ���� �� ���� � �� ���� �� ������ ������ ۳۰ ����� ����. ���� ��� ����� �� ����� ����� ��� �� �� ����� ����.

  ���� ( VOLLEY ): ����� ����� ���� ��� �� �� ��� �� ��� �� ������� �� �� ��� ������

  *************************

  منبع مطلب : www2.tavanir.org.ir

  مدیر محترم سایت www2.tavanir.org.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  اصطلاحات والیبال با ترجمه انگلیسی

  اصطلاحات والیبال

  اصطلاحات بازی والیبال

  اِیس (ACE) :سرویسی که بدون اینکه تیم مقابل بتواند روی توپ اثر بگذارد به زمین فرود آید و یک امتیاز به دست آورد .

  آئریال (AERIALS): نامی دیگر برای آنتن روی تور می باشد .

  پوشش (COVER) :عمل حفاظت از منطقه ای از زمین که توپ ممکن است به آنجا فرستاده شود . این مهم است که بازیکنان عقب زمین آماده پوشش دادن به قسمتهای محافظت نشده زمین در هنگامی که بازیکنان تیم خودی تهاجم انجام می دهند باشند .

  توپ مرده: توپی که دیگر در بازی نباشد خواه به وسیلة کسب امتیاز، متوقف شدن بازی توسط داور یا برای زمان استراحت .

  پاس عمقی (DEEP set) :پاسی که از تور فاصلة زیادی دارد .

  بازیکن تدافعی :هریک از بازیکنان تیم که صاحب توپ نباشد .

  پائین رفتن :عمل پائین رفتن تا حد زیر کمر زدن توپ با هر دو دست .

  خطای دو بار زدن توپ :وقتی بازیکن توپ را دوباره پشت سرهم لمس کند (این شامل تماس مجدد با توپ بعد از دفاع نمی شود) . دوباره توپ را زدن خطا است .

  انداختن جای خالی :وقتی که توپ را در هنگام دفاع به جای خالی بیندازیند .

  دنبال کردن حرکت :انجام حرکات بطور کامل چه در هنگام آبشار زدن ، پائین رفتن یا زدن روشهای دیگر توپ .

  خطای پا :کسی که سرویس را می زند اگر در حین زدن سرویس پایش با خط انتهای زمین تماس پیدا کند یا از خط انتهای زمین عبور کند مرتکب خطا می شود . اگر پای دیگر بازیکنان هم از خط وسط زمین عبور کرده به زمین تیم مقابل برود خطا خواهد بود .

  ترکیب تیم :به طرز قرار گرفتن بازیکنان در هنگام حمله و دفاع اطلاق می شود .

  منطقة آزاد :منطقة بیرونی خطوط کناری و خطوط انتهای زمین می باشد .

  منطقة یک سوم (جلو) :ناحیة بین خط حمله و تور است . فقط بازیکنان این منطقه می توانند از داخل این ناحیه آبشار بزنند .

  بازیکنان خط جلو :هریک از بازیکنان مناطق ۲،۳و۴ می باشند .هردو سرویس خطا می باشد چون هر دو آنها باید از پشت خط انتهای زمین زده شود .

  دفاع سخت :وقتی که مدافعین به توپی که آبشار زده شده حمله می کنند .

  نگهداشتن توپ:وقتی توپ قبل از اینکه زده شود در دستها لحظه ای نگهداشته شود . توپ نباید گرفته یا لحظه ای توسط هر قسمت از بدن بازیکن بدون حرکت قرار گیرد . اگر این عمل اتفاق بیفتد نگهداشتن توپ اعلام خواهد شد .

  پاس دادن در حال پرش :پاس دادن توسط بازیکن منطقة یک سوم در حالیکه به هوا پریده باشد .

  کشتن (KILL) :توپی که با قدرت به زمین تیم مقابل زده شود و آنها قادر به برگرداندن آن نباشند .

  پاس لوب (LOB PASS) :پاس با قوس و ارتفاع زیاد باشد .

  نِت :به توپی گفته میشود که با تور تماس پیدا کرده باشد . اگر توپ به زمین تیم مقابل برود خطا نمی باشد و بازی ادامه پیدا می کند . (در گذشته اگر هنگام زدن سرویس ، توپ تور را لمس می کرد و به زمین مقابل می رسید خطا محسوب میشد ولی در قوانین جدید این عمل دیگر خطا نمی باشد ) .

  خطای تور : تماس با تور موقعی خطاست که بازی در منطقه یک سوم جریان داشته باشد .

  نِت سرویس :اگر توپ به آنتن بالای تور یا خط فرضی دامة آنتن برخورد کند خطا می باشد ، و توپ برای سرویس زدن به تیم مقابل داده می شود .

  اوت :اگر توپ ، زمین بیرون از محوطة بازی را لمس کند و یا قسمت بیرون تور یا آنتن تور را لمس کند اوت می باشد .

  پاس :وقتی که توپ از یک بازیکن به بازیکن دیگر فرستاده شود بدون اینکه زمین یا مانعی را لمس کند .

  حرکت نقوذی :حرکتی که بوسیلة یکی از بازیکنان عقب زمین انجام می گیرد . بعد از زدن سرویس ، بازیکن به سمت تور می رود و با پاس دادن ، سه بازیکن خط یک سوم را در وضعیت آبشار زدن قرار می دهد .

  امتیاز :یک امتیاز موقعی به تیم تعلق می گیرد که توپ را در زمین تیم مقابل فرو آورده باشد بدون اینکه خطایی انجام دهد . (در قوانین جدید برای کسب امتیاز لازم نیست سرویس را هم همان تیم زده باشد ) .

  قرار گرفتن در منطقة تعیین شده : قبل از زدن سرویس ، بازیکنان باید در مناطق تعیین شده قرار گیرند . بازیکنان باید تا زمان عوض شدن سرویس در آن مناطق باقی بمانند .

  پاس سرعتی :موقعی از این نوع پاس استفاده می شود که اولین پاس مستقیماً به پاسور داده شود . سپس پاسور توپ را بصورت پاس کوتاه یا انواع دیگر برای زنندة آبشار مهیا می کند .

  رالی (RALLY) :از نقطة شروع سرویس تا لحظه ای که توپ متوقف میشود .

  بازیافت : به عمل شیرجه رفتن برای گرفتن توپی که با شدت زده شده یا توسط مهاجمین تیم مقابل به جای خالی انداخته شده اطلاق میشود .

  چرخش (ROTATION) :وقتی که سرویس عوض شد و تیم صاحب سرویس شد باید هریک از بازیکنان آن یک منطقه در جهت عقربه های ساعت جای خود را عوض کنند .

  بالابردن توپ (SCOOP) :بلند کردن توپ به هوا بادستان باز .

  بستن مسیر دید (SCREEN) :یک عمل غیر قانونی که توسط تیم سرویس زننده برای جلوگیری از دید خوب تیم مقابل در هنگام سرویس زدن انجام می گیرد .

  سرویس :عمل وارد کردن توپ به بازی در هر سِت یا بعد از اینکه هر بار توپ از حرکت باز می ایستد .

  سِت(SET) :یک دورة ۲۵یا۱۵(در ست پنجم) امتیازی از پنج دورة بازی یک مسابقه می باشد .

  عوض کردن سرویس : وقتی که تیم سرویس کنندة توپ نتواند بعد از زدن سرویس در خلال بازی امتیازی کسب کند سرویس به تیم مقابل داده می شود .

  دفاع آرام : موقعی که مدافعان توپ را به آرامی دفاع و توپ پس از برخورد به آنها به زمین بر می گردد و یکی از بازیکنان تیم آنرا می زند .

  آبشار(SPIKE) : زدن توپ با قدرت بوسیلة دست باز به سمت زمین تیم مقابل می باشد ، بازیکنان منطقة یک سوم از هرمنطقه ای می توانند آبشار بزنند . ولی بازیکنان منطقه عقب زمین باید در هنگام پریدن باری آبشار زدن پشت خط یک سوم قرار داشته باشند اما می توانند در منطقة یک سوم فرود آیند .

  تاکتیک : برای آبشار زدن ، مهاجم ، مدافعین تیم مقابل را فریب داده و توپ را از بالا یا کنار آنها به جای خالی می اندازد .

  تایم اوت (TIME-OUT): توقفی که در خلال انجام یک سِت انجام می گیرد و مربی با بازیکنان خود صحبت می کند . دو تایم اوت برای هر تیم در هر سِت مجاز و هرکدام می تواند حداکثر ۳۰ ثانیه باشد . تایم اوت زمانی می تواند انجام شود که توپ متوقف باشد .

  تفاوت زمان : زمانیکه یک بازیکن قبل از رسیدن پاس برای آبشار زدن وانمود به پریدن می کند ولی در واقع پریدنش را تأخیر می دهد . این عمل باعث میشود که بازیکنان مدافع تیم مقابل زودتر از او به هوا بپرند . در نتیجه آبشار زننده از فضای خالی ایجاد شده برای زذن توپ استفاده می کند .

  والی(VOLLEY): مهرات اولیه برای زدن توپ به جلو یا پشت توپ استفاده می کند .

  سرویس به روش آسیای بادی (WINDMILL SEVHCE): سرویسی که با دستان باز یا بسته حرکت دادن بازوها زده میشود .

  آبشار سرعتی : یک آبشار از پاس سرعتی یا مستقیماً از اولین پاس می باشد .

  زمین بازی

  ابعاد زمین والیبال

  داورها و مسئولین

  ·         هر مسابقهٔ والیبال دو داور اصلی دارد یکی داور اول که در بالای تور می‌باشد و دیگری داور دوم می‌باشد که روبروی داور اول می‌ایستد و در مواقعی خاص اجازهٔ سوت زدن نیز دارد. چهار داور خط دور تا دور زمین والیبال می‌ایستند و با پرچم داور اول را در امر قضاوت یاری می‌دهند. دو داور هم پشت میز منشی هستند یکی داور منشی و دیگری هم کمک منشی که کار ثبت امتیازات، تعوبض‌ها و اخطارها را بر عهده دارند. سرداور هم به عنوان ناظر می‌بایست در تمام دیدارها حضور داشته باشد.

  توپ

  توپ به شکل کروی (گرد) و از جنس چرم است. توپ‌های لاستیکی یا ماده‌ای از این دست نیز می‌توانند به کار برده شوند.

  تیم ها

  تیم‌هاهر تیم شامل ۶ بازیکن می‌شود.

  تور

  ·         تور برای بانوان ۲/۳۳ است

  سرویس

  1.    هنگام ضربه زدن به توپ (سرویس)حتما باید توپ را به اندازه کافی و به دور از هر دودست پرتاب کرد و با یک دست به توپ ضربه زده شود.

  2.    هنگام سرویس زدن نباید پاها را روی خط و یا درون زمین خودی قرار داد و باید از خط فاصله داشته باشد.

  3.    توپ حتماً باید از تور عبور کرده و درون زمین حریف پرتاب شود (قبلا اگر هنگام سرویس زدن توپ به تور برخورد می‌کرد خطا محسوب می‌شد ولی در حال حاضر خطایی محسوب نمی‌شود).

  دو تیم ۶ نفری با یکدیگر روبرو می‌شوند. داور در بالای تور قرار گرفته و ناظر بر اجرای مسابقه بوده و سوتی در دست دارد. سرداور نیز مقابل او قرار می‌گیرد. در اینجا تیمی که سرویس را دریافت می‌کند، منتظر توپ می‌شود. بازیکنان در وضعیت آماده‌باش بوده و دست‌ها، انگشتان، بازوها و پاها در حالات مطلوب قرار می‌گیرند. بازیکنان در مرکز زمین می‌ایستند و در این محل بیشتر حمله‌ها شکل می‌گیرد، به طوری که یکی از آن‌ها در نزدیک تور ایستاده و بقیه بازیکنان فرم w را تشکیل می‌دهند.

  حرکت توپ در هوا (والی)

  تجهیزات بازیکنان

  تمام اعضاء یک تیم به جز بازیکن لیبرو باید از لباس متحدالشکل استفاده نمایند . رنگ کفشها باید روشن بوده و پاشنه نداشته باشند . شماره پیراهن بازیکنان از ۱تا۱۸ نوشته می شوند . در مواقعی که لباس هر دو تیم یک رنگ می باشد ، بستگی به تیم میزبان دارد که رنگ لباس خود را تغییر دهد . در مواردی که بازی در یک زمین بی طرف برگزار میشود ، تیمی که نامش بر روری صفحه امتیازات اول نوشته شده است باید رنگ لباسش را درصورتی که همرنگ با تیم مقابل است تغییر دهد . بازیکنان نباید از گردنبند ، سنجاق یا دستبند که می تواند برای آنها خطرناک باشد استفاده نمایند .

  پلیومتریک

  پلیومتریک‌ها تمریناتی هستند که عضلات را قادر می‌سازند تا در کوتاه ترین زمان ممکن به حداکثر توان دست یابند. انجام این تمرینات به شما قدرت فوق العاده‌ای می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا پرش عمودی خود را که یکی از مهمترین ویژگی‌های یک والیبالیست است را افزایش دهید. این تمرینات می‌تواند سرعت و عکس العمل شما را در والیبال بسیار افزایش دهد و می‌تواند حتی پرش شما را تا ۴۰-۵۰ اینچ و حتی تا ۶۰ اینچ افزایش دهد!

  منبع مطلب : soottalaee.persianblog.ir

  مدیر محترم سایت soottalaee.persianblog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  ناشناس 41 دقیقه قبل
  0

  مادر ورزش ها

  ناشناس 2 ساعت قبل
  1

  در باز والیبال به پاس با قوس و ارتفاع زیاد .......... می گویند

  Kimia 6 ساعت قبل
  0

  اعمال نیرو با تکرار بیشتر در زمان طولانی چی میشههههه!؟😟😟

  0
  هليا 5 ساعت قبل

  استقامت عضلانى

  ناشناس 9 ساعت قبل
  0

  رتبه در رشته های رزمی

  ناشناس 1 روز قبل
  -1

  از اعضای تنفسی

  0
  Shr 12 ساعت قبل

  ریه

  ریحانه 1 روز قبل
  0

  تعداد اصلی بازیکنان واترپلو
  میشه چندتا؟؟؟

  0
  ناشناس 16 ساعت قبل

  هفت

  ناشناس 1 روز قبل
  0

  و اینکه گام اضافه در هند بال چیست

  1
  ناشناس 16 ساعت قبل

  رانینگ

  ناشناس 1 روز قبل
  0

  بچها اولین مسابقه رسمی در تاریخ دوچرخه سواری در کدام شهر بوده

  0
  مهنا 1 روز قبل

  پاریس

  زهرا 2 روز قبل
  1

  یکی از ماده های پرتابی در دو و میدانی؟

  0
  کوثر 4 ساعت قبل

  اره میشه دیسک

  0
  مهدی 7 ساعت قبل

  نه دیسک درسته

  0
  مهنا 1 روز قبل

  نیزه

  ناشناس 2 روز قبل
  0

  دروالیبال به پاس باقوام وارتفاع زیاد چه میگویند

  0
  Khatereh 1 روز قبل

  لوب ؟!

  باران 3 روز قبل
  0

  فرستادن توپ از سطح پایین

  0
  Kimia 6 ساعت قبل

  آندرهند دراپ

  1
  مهنا 12 ساعت قبل

  اندرهند کلیر

  باران 3 روز قبل
  0

  بچه ها با این حروف میتونید یه کلمه بسازید
  ز د ک ی ش ب و ر
  اگر کسی میتونه بگه ممنون

  0
  Khatereh 1 روز قبل

  کیش بور زد 😂😂

  دددت 3 روز قبل
  0

  اولین مسابقه رسمی در تاریخ دوچرخه سواری در شهر....... می گویند

  1
  ناشناس 16 ساعت قبل

  پاریس

  0
  Khatereh 1 روز قبل

  من زدم هندون

  0
  BAH 3 روز قبل

  اندوهند کلیر

  باران 3 روز قبل
  -1

  دوستان کسی رمز جدول رو میدونه .
  لطفا لطفا اگر میدونید بگید خیلی خیلی خیلی ممنون میشم

  0
  سلین💫 5 ساعت قبل

  ورزش کبدی

  0
  مبین 3 روز قبل

  رمز نداره

  مریم 5 روز قبل
  0

  سلام
  ذخیره ی قدرت تو کدوم یک از ورزش ها اهمیت نداره؟

  0
  کوثر 4 ساعت قبل

  میشه لوب یا لوپ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  0
  فتحی 3 روز قبل

  دارت

  MOHMMM 5 روز قبل
  2

  در والیبال به پاس با قوس و ارتفاع زیاد چه میگویند؟
  جواب این سوال سه حرفی است و میشود ((((لوب)))

  2
  mrym 3 ساعت قبل

  پنج حرفیه ن لوب میشه ن لوپ😐

  رزیتا 6 روز قبل
  0

  لوب‌یا‌لوپ؟

  0
  فتحی 3 روز قبل

  میشه لوب

  دیانا 7 روز قبل
  2

  ببخشید میشه لوپ

  0
  فتحی 3 روز قبل

  لوب

  2
  باران 4 روز قبل

  من اخر نفهمیدم لوب یا لوپ؟؟؟

  دیانا 8 روز قبل
  7

  میشه لوب

  حسنا 8 روز قبل
  5

  سه حرفی باشه

  0
  حنانه 3 روز قبل

  ۴حرفی

  برای ارسال نظر کلیک کنید