توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  به مجموع اعداد زوج و فرد چه می گویند

  دسته بندی :
  1. نکس 98
  2. مطالب سایت
  7644بازدید

  به مجموع اعداد زوج و فرد چه می گویند را از سایت نکس 98 دریافت کنید.

  فرمول های ریاضی ششم

  فرمولهای ریاضی که واسه حل تمرینات ریاضی ششم به کار میاند

  تعداد پاره خط ها و نيم خط ها


  1-هرگاه چند نقطه‏ي متمايز(جدا از هم)،بر روي يک خط راست باشند تعداد پاره خط ها از فرمول زير به دست مي آيد.

  2 ÷ (تعداد فاصله ها × تعداد نقطه ها ) = تعداد پاره خط ها

  توجه : تعداد فاصله‏ها هميشه يکي کم‏تر از تعداد نقطه‏ها است.

  2-هرگاه چند نقطه‏ي متمايز،بر روي خط راست باشند، تعداد نيم خط‏ها از فرمول زير،به دست مي آيد.

  2 × تعداد نقطه‏ها = تعداد نيم خط‏ها

  3-هرگاه چند نقطه‏ي متمايز، برروي يک نيم خط باشند،تعداد نيم خط‏ها مانند مثال زير به دست مي‏آيد.

  مثال: برروي يک نيم خط،هفت نقطه‏ي متمايز وجود دارد چند نيم خط،در شکل وجود دارد؟

  پس (8 = 1 + 7 ) نقطه داريم يعني 8 نيم خط خواهيم داشت.

  4- هرگاه چند نقطه‏ي متمايز، برروي يک پاره خط باشند نيم خطي، درشکل وجود ندارد.

  برش و قسمت:

  وقتي مي خواهيم يک قطعه يا جسمي رشته مانند را به قسمت هاي مساوي ويا نامساوي تقسيم کنيم هميشه تعداد قسمت‏ها يکي بيش‏تر از تعداد برش‏ها است.

  مثال: يک آهنگر , ميله اي به طول 12 متر را به چهار قسمت تقسيم کرد او براي اين کار چند برش زده است؟

  برش                3 = 1 – 4 (قسمت)

  مجموع و اختلاف:

  هرگاه مجموع دو عدد و اختلاف آن دو عدد را به ما بدهند و آن دو عدد را از ما بخواهند، از دو راه زير به دست مي‏آيد.

  1-اگر مجموع واختلاف را از هم کم کرده،بر2 تقسيم کنيم عدد کوچک‏تر به دست مي‏آيد.

  2- اگر مجموع واختلاف را با هم جمع کرده،بر2 تقسيم کنيم عدد بزرگ‏تربه دست مي‏آيد.

  تعداد يک رقم در يک مجموعه‏ي اعداد متوالي

  1-از عدد1 تا 99 از همه‏ي رقم‏ها 20 تا داريم به جز رقم(صفر)،که از آن 9 تا داريم.

  2-از عدد 100تا 199 از همه‏ي رقم‏ها 20تا داريم به جز رقم(يک)،که از آن 120 تا داريم.

  3- از عدد 200تا 299 از همه‏ي رقم‏ها 20تا داريم به جز رقم(دو)،که از آن 120 تا داريم و ...

  تعداد اعداد

  در مجموعه اعداد طبيعي (از يک شروع مي‏شود)تعداد اعداد يک رقمي9 تا،اعداد دو رقمي 90تا،اعداد سه رقمي 900تا،اعداد چهاررقمي 9000 تاو... مي باشد.

  تعيين تعداد عددهاي صحيح يک مجموعه‏ي اعداد متوالي

  1-اگر تعداداعداد،از عدد اولي تا عدد آخري مورد نظر باشد از فرمول زير،استفاده مي‏شود.

  1 + (عدد اولي – عدد آخري) = تعداد اعداد

  مثال: از عدد27 تا عدد 1027 چند عدد صحيح (عددي که کسري و اعشاري نباشد) وجود دارد؟                

  تعداد اعداد   1001 = 1+(27 – 1027 )

   2-اگر تعداد اعداد،بين دو عدد اولي و آخري مورد نظر باشد از فرمول زير،استفاده مي‏شود.

  1 – ( عدد اولي – عدد آخري) = تعداد اعداد

  3- اگر تعداد اعداد زوج و يا فرد يک مجموعه‏ي اعداد متوالي مورد نظر باشد از فرمول‏هاي زير استفاده مي‏شود.

  1+ 2÷(کوچک‏ترين عدد زوج – بزرگ‏ترين عدد زوج) = تعداد اعداد زوج

  1 + 2÷(کوچک‏ترين عدد فرد – بزرگ‏ترين عدد فرد) = تعداد اعداد فرد

  مثال: از عدد 45تا 158چند عدد زوج وچند عدد فرد وجود دارد؟

  57= 1 + 2 ÷ (46 – 158 ) = تعداد اعداد زوج

  57 = 1 + 2 ÷ ( 45 – 157 )= تعداد اعداد فرد

  مجموع اعداد صحيح متوالي

  1-براي محاسبه‏ي مجموع اعداد صحيح متوالي،از فرمول زير استفاده مي‏شود.

  2 ÷ (تعداد اعداد × مجموع عدد اولي وعدد آخري ) = مجموع اعداد صحيح متوالي

  مثال: محموع اعداد صحيح از 1 تا 100 را به دست آوريد؟

  مجموع اعداد           5050 = 2 ÷ 100( × (100 + 1 ))

  2- براي محاسبه مجموع اعداد صحيح فرد متوالي که از عدد(يک) شروع 

  مي‏شوندويا مجموع اعداد صحيح زوج متوالي‏که‏ازعدد(دو)شروع مي‏شوند

  علاوه بر فرمول قبلي،مي‏توانيم از فرمول هاي زير استفاده کنيم.

                  تعداد اعداد × تعداد اعداد = مجموع اعداد صحيح فرد متوالي

         (1 + تعداد اعداد) × تعداد اعداد = مجموع اعداد صحيح زوج متوالي

  مثال: مجموع اعداد صحيح زوج و مجموع اعداد صحيح فرد متوالي از 1 تا100 را به دست آوريد؟

  از 1 تا 100 ، 50تا فرد و 50 تا زوج هستند.

  2500 = 50 × 50 = تعداد اعداد صحيح فرد متوالي

  2550 = 51 × 50 = تعداد اعداد صحيح زوج متوالي

  عدد وسطي

  هرگاه مجموع چند عدد صحيح متوالي (با فاصله هاي يکسان) را بدهند و آن اعداد را بخواهند ،مجموع آن اعداد را بر تعدادشان تقسيم کرده،عدد وسطي به دست مي‏آيد.

  1- اگر تعداد اعدادفرد باشد مانندمثال زير عمل،مي کنيم.

  مثال: مجموع 5 عدد صحيح متوالي 75 مي‏باشدکوچک‏ترين عدد را به دست آوريد؟                                   

  عدد وسطي                           15 = 5 ÷ 75

  75 = 17 + 16 + 15 + 14 + 13

  2- اگر تعداد اعداد زوج باشد مانند مثال زير عمل مي کنيم.

  مثال: مجموع 6 عدد صحيح فرد متوالي 96 مي باشد يزرگ ترين عدد را به دست آوريد؟          

  عدد وسطي               16 = 6  ÷ 96

  رقم يکان

  1- هرگاه چند عدد زوج را با هم جمع کنيم رقم يکان حاصل جمع،حتماً زوج خواهد شد.

  2- هرگاه چند عدد فرد را با هم جمع کنيم رقم يکان حاصل جمع،ممکن است زوج باشد يا فرد.

  اگر تعداد اعداد،فرد باشد رقم يکان حاصل جمع،فرد مي‏شود و بلعکس

  3-هرگاه عدد زوجي را هرچند بار در خودش ضرب کنيم رقم يکان حاصل ضرب،حتماً زوج خواهد بود.

   

  کسر بين دو کسر

  براي نوشتن کسر بين دو کسر،کافي است صورت‏ها را با هم و مخرج‏ها را نيز را باهم جمع کرد به مثال زير توجه کنيد.

  سه کسر بين دو کسر  نوشته شده است.

  بخش پذيري

  بخش پذيري بر 11 : از سمت چپ شروع مي کنيم و ارقام را يکي در ميان با هم جمع مي کنيم و بعد حاصل را از هم کم مي‏کنيم و حاصل تفريق را بر 11 تقسيم مي‏کنيم،اگر باقي مانده صفر شود بر 11 بخش پذير است.

  مثال: آيا عدد 32121456 بر 11 بخش‏پذير است؟

  تقسيم کسرها:

  تقسيم کسر‏ها را به سه روش زير، مي توانيم انجام دهيم.

  1- اگر مخرج‏ها مساوي باشند از مخرج‏ها صرف نظر کرده صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسيم مي‏کنيم.

  اما اگر مخرج‏ها مساوي نباشند مخرج مشترک گرفته و مخرج‏ها را مساوي مي‏کنيم سپس صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسيم مي‏کنيم.

  2- کسر اول را نوشته، علامت تقسيم را به ضرب تبديل کرده و سپس کسر دوم را معکوس مي کنيم و عمل ضرب را انجام مي دهيم.

  3- دور در دور و نزديک در نزديک: از اين روش، فقط در مواقعي که لازم باشد استفاده مي کنيم.

  نسبت و تناسب :

  1- تناسب زماني : در اين نوع تناسب، زمان تغييري نمي کند.

  مثال : اگر 4 پيراهن روي طناب در مدت زمان يک ساعت خشک شوند 8 پيراهن در همان شرايط در همان يک ساعت خشک مي شود.

  2- تناسب مستقيم : اگر قيمت يک تخم مرغ 100 تومان باشد 5 تخم مرغ 500 تومان مي شود يعني با افزايش تعداد تخم مرغ ها، قيمت خريد تخم مرغ ها نيز به همان نسبت افزايش مي يابد.

  3- تناسب معکوس : گاهي اوقات کميت ها با هم نسبت عکس دارند يعني هرچه يکي را زياد کنيم به همان نسبت ، ديگري هم کم مي شود. در اين حالت مي گوييم تناسب معکوس است. مثلاً اگر2 کارگر، کاري را در مدّت 6 روز انجام مي دهند ،4 کارگر، همان کار را در مدت 3 روز انجام مي دهند.

  زاويه‏ي بين دو عقربه ‏ي ساعت شمار و دقيقه شمار:

  براي محاسيه زاويه‏ي بين دو عقربه‏ي ساعت شمار و دقيقه شمار ، مقدار ساعت را در عدد 30 ضرب کرده، مقدار دقيقه را در عدد5/5 ضرب کرده، عدد کوچک تر را از عدد بزرگ تر کم مي کنيم. در صورتي که جواب به دست آمده از 180 درجه بيش‏تر باشد آن را از 360 کم مي کنيم.

  مثال: زاويه اي که دو عقربه ي ساعت شمار و دقيقه شمار در ساعت 1:50 مي سازند چند درجه است؟


  مجموع زواياي داخلي چند ضلعي ها:

  براي اين که مجموع زاويه هاي داخلي هر چند ضلعي رامحاسبه کنيم ، تعداد ضلع ها را منهاي 2 نموده ، در 180 ضرب مي کنيم.

  180 × (2 – تعداد ضلع ها ) = مجموع زاويه هاي داخلي

  مثال : مجموع زاويه هاي داخلي يک 5 ضلعي را به دست آوريد؟

  درجه 540 = 180× (2 – 5 ) : پنج ضلعي

   

  تعداد قطرهاي چندضلعي ها:

  از تعداد ضلع ها، 3 تا کم کرده، جواب را در تعداد ضلع ها ضرب کرده و سپس جواب را بر 2 تقسيم مي کنيم.

  2÷ تعداد ضلع ها × ( 3 -  تعداد ضلع ها ) = تعداد قطرها

  از هر راس چند ضلعي به اندازه‏ي (3- تعدا ضلع ها ) قطر مي گذرد. مثلا از يک راس چهار ضلعي ( 1= 3 – 4) يک قطر مي گذرد.

  مثال : يک شش ضلعي چند قطر دارد؟

  تعداد قطرها          9= 2 ÷ 6 × ( 3 – 6 )

   

  تعداد زاويه ها:

  هرگاه در چند زاويه ي مجاور که داراي راس مشترک هستند ، بخواهيم تعداد زاويه ها را تعيين کنيم ، از فرمول زير استفاده مي کنيم.

                       2 ÷ (تعداد فاصله ها× تعداد نيم خط ها ) = تعداد زاويه ها

  توجه : تعداد فاصله ها،از تعداد نيم خط ها يکي کم تر است.

  مثال : در شکل روبرو چند زاويه وجود دارد؟

   

  ارتفاع وارد بر وتر:

  براي محاسبه ارتفاع وارد بر وتر ، مي توانيم از فرمول زير استفاده کنيم.

       وتر ÷ حاصل ضرب دو ضلع زاويه‏ي قائمه= ارتفاع واردبر وتر

  مثال : اگر دو ضلع زاويه‏ي قائمه مثلث قائم الزاويه‏اي 5 و 12 س باشدووتر آن 15 س باشد.طول ارتفاع وارد بر وتر آن چقدر است؟

   

  توضيحي درموردبرخي واژه ها دررياضي

  سه بعدي
     

  شکل هاي سه بعدي ، در سه جهت بعد دارند ، طول ، عرض و ارتفاع . مکعب مستطيل و منشور

  و . . . جسم هاي سه بعدي اند . جسم هاي سه بعدي ممکن است تو پر يا تو خالي باشند .

                                                                                                     

  وجه
     

  به هر يک از سطح هاي تخت يا خميده ي شکل هاي سه بعدي ، وجه مي گويند . مکعب شش

  وجه ، استوانه سه وجه و کره يک وجه دارد .                                                                  

  يال
     

  به محل برخورد وجه هاي هر شکل سه بعدي ، يال مي گويند . مکعب 12 يال دارد و کره هيچ

  يالي ندارد .

                                                                                                                      

  دو بعدي
     

  به اندازه هاي يک شکل ، بعد مي گويند . شکل هاي دو بعدي ، سطح صاف اند و در دو جهت

  بعد دارند . طول و عرض مثلث ، مربع ، مستطيل ، ذوزنقه ، دايره و ... شکل هاي دو بعدي اند

  چند وجهي
     

  چند وجهي ، جسمي سه بعدي است که وجه هاي آن صفحه ي تخت باشند . مکعب مستطيل ،

  مکعب و هرم ، چند نمونه از چند وجهي ها هستند .

  چند وجهي

   منتظم
     

  جسمي سه بعدي است که تمام وجه هاي آن چند ضلعي هاي منتظم يکسان باشند . فقط پنج

  نوع چند ضلعي منتظم وجود دارد : چهار وجهي ، مکعب ، هشت وجهي ، دوازده وجهي ، بيست

   

  ليتر
     

  ليتر يکي از واحد هاي اندازه گيري حجم و گنجايش است . هر ليتر برابر است با حجم مکعبي که

  طول هر ضلع آن 10 سانتي متر باشد .

  جسم فضايي
     

  جسم هاي سه بعدي ، جسم فضايي اند . يعني طول ، عرض و ارتفاع دارند . مکعب مستطيل

  کره و مخروط جسم فضايي اند .

  حجم
     

  مقدار فضايي است که چيزي اشغال مي کند . حجم جسم هاي سه بعدي را با سانتي متر مکعب

  ، متر مکعب ، ليتر ، ميلي ليتر ، يا گالن اندازه گيري مي کنند .

  گنجايش
     

  گنجاي هر چيز ، بيشترين مقداري است که مي تواند در خود جاي دهد . مثلا گنجايش سطل ،

  مخزن سوخت اتومبيل  . گنجايش را معمولا با واحد هاي ليتر ، سانتي متر مکعب ، متر مکعب

  گالن و . . . اندازه گيري مي کنند .

  منبع مطلب : mybestweb.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mybestweb.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  اعداد زوج و فرد

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سینا 7 روز قبل
  1

  اعدا صحیح می گویند 😜😜😜😜

  رتلتند 9 روز قبل
  -1

  گاو

  هستی 13 روز قبل
  1

  سلام هستی هستم به اعداد زوج و فرد اعداد صحیح می گویم

  سارینا 14 روز قبل
  0

  اعداد صحیح

  ستایش 15 روز قبل
  0

  اعداد طبیعی می گویند

  ستایش 20 روز قبل
  0

  خیلی چرته😝

  ریحانه 21 روز قبل
  0

  فرد است

  ناشناس 23 روز قبل
  2

  عددی فرد میگویند،با سپاس فراوان 🙏🙏

  shamim Hashemi 23 روز قبل
  4

  خوب بود ولی اونی نیست که من فکر میکردم 😘

  مینو 25 روز قبل
  5

  خیلی بد بود حالم بهم خورد

  مهدی 1 ماه قبل
  5

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید