در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  تبلیغات دانشگاه آزاد

  افراد از طریق بخشش مال، علم و توانایی ها در طول عمر خود به یکدیگر چه عملی انجام می دهند؟

  1 بازدید

  افراد از طریق بخشش مال، علم و توانایی ها در طول عمر خود به یکدیگر چه عملی انجام می دهند؟ را از سایت نکس 98 دریافت کنید.

  سوالات درس دوم مطالعات هشتم

  2-انفاق به چه معناست؟

  افرادازطریقبخشش مال،علم،تواناییها،وزمانعمرخودبهکسانیکهنیازمندهستند،

  یاریمیرسانندبهاینبخشش «انفاق » میگویند

  3- نمونه هایی از سازمان های  مردم نهاد   و موسسات خیریه را که با هدف کمک به نیازمندان فعالیت می کند را نام ببرید:

  انجمنهایحمایتاز بیمارانخاص،انجمنهاینگهداریازمعلولینوسالمندان،درمانگاههایخیریه،مؤسسات     نگهداری وحمایتازایتام وخیّرینمدرسهسازوکتابخانه ساز

  4- وقف به چه معناست؟

  ازدیربازافرادنیکوکاربناهاییمانندمدرسهعلمیه،پل،کاروانسرا،آبانباروحمامعمومیمیساختندتامردمبتوانندازآنهااستفادهکنند. گاهینیزدستور  میدادندازمنافعودرآمدیکهازفعّالیتیدریک مکانحاصل  میشودمثلاًاززمینکشاورزییاکارگاهتولیدی،بهافراد نیازمندکمکشود.

  5- به کدام داراییها و اموال موقوفات گفته می شود؟

  بهاموالوداراییهاییکهوقفمیشود،موقوفاتمیگویندوکسیحقتصرفدرآنهارانداردیعنیتاابدبایدبههمانصورتکه  واقفمعیننمودهاست،استفادهشود.

  6- شرکتهای تعاونی چگونه تشکیل می شود؟

  هرگاهگروهیازمردمبرایرفعنیازهایمعیشتیوشغلیخوددورهمجمعشوندوبرطبق   قانونتعاونیها،درفعّالیتیسرمایه گذاریوهمکاریکنندودرسودوزیانآنشریکشوند،در واقعیکشرکتتعاونی،تأسیسکرده اندوهریکازآنهاراعضوشرکتتعاونیمینامند.

  7- ویژگیهای شرکتهای تعاونی چیست؟

  ٭براساسقانون،هرشرکتتعاونیحداقلبا 7 عضو،رسمیتپیدامیکنداعضاازبینخودهیئت مدیرهایرا انتخاب  میکنندهمهاعضایشرکتتعاونیدرتصمیم گیریهامشارکتمی کنندورأی  میدهنددرتعاونی،همهافرادباهمبرابرهستندیعنیهرکسباهرمقدارسرمایه )سهمعضوشود،یکحقرأیدارد.

  8- تفاوت شرکتهای تعاونی با شرکتهای غیر تعاونی چیست؟

  درتعاونی،همهافرادباهمبرابرهستندیعنیهرکسباهرمقدارسرمایه )سهمعضوشود،یکحقرأیدارد.درشرکتهایغیرتعاونی،هرکسسرمایهوسهامشبیشتراست،قدرتبیشتری  درتصمیم گیری هادارد 

  9- هدف شرکتهای تعاونی چیست؟

  درشرکتهایتعاونی،گروهیازافرادبهطورداوطلبانهبراییکهدفمشترکتلاشمیکنندهدفشرکتهای تعاونیمعمولاًحلمَشکلاتاقتصادیوایجادرفاهوزندگیبهتربرایاعضایآناستومنافعینیزکهازهمکاریوفعّالیت گروهی)جمعحاصلمیشود، بهطورعادلانهبینهمهٔاعضا،توزیعمیشود.

  منبع مطلب : ejtemaeee.blogfa.com

  مدیر محترم سایت ejtemaeee.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  گفتگوی صمیمی با مهندس پرویز عزیزی نژاد خیر دانشگاهی و واقف ساختمان مرکز نوآوری - دانشگاه صنعتی ارومیه - روابط عمومی

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 7 روز قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید